Allmänna villkor

Nedanstående villkor gäller som tillägg till enskilda uppdragsavtal mellan fotograf och uppdragsgivare i förvärvsverksamhet.


BOKNING Vid bokning ska uppdragsgivaren ange uppdragets art, syftet med fotograferingen, sättet för och omfattningen av bildernas användning, tekniska krav och övriga anvisningar av vikt för uppdraget.


AVBESTÄLLNING Om ett uppdrag avbeställs ska uppdragsgivaren alltid ersätta fotografens kostnader för egna avbeställningar som har samband med den inställda fotograferingen. Uppdragsgivaren ska även ersätta fotografen för förberedelsetid och för avbokad tid som inte kan utnyttjas för annat uppdrag.


FOTOGRAFERING Uppdragsgivaren ansvarar för att en representant finns på plats under fotograferingen som godkänner fotografens tolkning och genomförande av uppdraget.


BILDURVAL OCH LEVERANS Efter avslutad fotografering skickar fotografen påsiktsbilder till uppdragsgivaren inom cirka två arbetsdagar. Efter uppdragsgivarens urval levereras färdiga bilder normalt inom två arbetsveckor. Slutleverans sker via molntjänst och innehåller såväl låg- som högupplösta bildfiler. Fotografen förbinder sig att bevara digitala bildfiler under en tid av minst fem år från tidpunkten för leverans.


REKLAMATION Uppdragsgivaren ska snarast granska levererade bilder. Önskas omfotografering ska detta meddelas omedelbart. Bilderna anses alltid godkända när produktionsprocessen för deras användning har satts igång.


ANVÄNDNINGSRÄTT Bilderna har fri användningsrätt utan tidsbegränsning. Användningsrätten får dock inte upplåtas eller överlåtas till annan utan fotografens medgivande. Användningsrätten övergår till uppdragsgivaren/slutanvändaren först när full betalning kommit fotografen tillhanda. Om uppdragsgivaren nedlägger sin verksamhet, inställer sina betalningar, blir föremål för ackord eller försätts i konkurs, återgår upplåtna rättigheter till fotografen utan ersättning.


FOTOGRAFENS EGEN ANVÄNDNING Fotografen har alltid rätt att använda bilderna i egen marknadsföring eller egna projekt såsom utställning eller bokproduktion om inte annat uttryckligen angivits för uppdraget.


BILDÅTERGIVNING Bild ska återges med största möjliga hänsyn till originalets utförande. Ändring, bearbetning eller överföring till annan konstart får inte göras utan fotografens medgivande.


NAMNANGIVELSE Vid användning av bild ska fotografens namn alltid anges: Annelie Worgard fotografi. Vid utebliven namnangivelse kan debitering ske enligt SFF:s rekommendationer.


METADATA Ändringar i bildens metadata får endast göras i samråd med fotografen.


ANSVAR FÖR FÖREMÅL Uppdragsgivaren ansvarar för att föremål som lämnas för fotografering är tillfredsställande försäkrat. Fotografen ansvarar inte för skador på eller förlust av sådant föremål.


PERSONBILD En personbild är ett fotografi där identifierbar person/personer förekommer på bilden. Uppdragsgivaren ansvarar för att sådant tillstånd finns som enligt gällande lagstiftning kan krävas när personbild används, exempelvis i kommersiell reklam respektive på Internet.


PRIS OCH BETALNINGSVILLKOR På angivna priser tillkommer moms med 25 procent. När inget annat överenskommits gäller betalningstid och dröjsmålsränta enligt Räntelag (1975:635). Uppdragsgivaren är alltid betalningsansvarig oavsett om bild använts eller ej liksom när fotografering beställs för annan slutkund.


OTILLÅTEN ANVÄNDNING M.M. Vid otillåten användning, ändring eller bearbetning av bild utgår ersättning motsvarande fotograferingsarvodet eller aktuellt arkivbildspris. På detta tillkommer ett skadestånd motsvarande minst samma belopp.


TVISTELÖSNING I den händelse att tvist uppstår i anledning av tillämpningen av Svenska Fotografers Förbunds rekommenderade villkor för uppdrag, som inte kan lösas genom överläggningar mellan parterna, ska tvisten prövas i enlighet med gällande lagstiftning och av allmän domstol.

Powered by SmugMug Owner Log In